Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Sofia Healing Workshops

 

Artikel 1. Algemeen

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten inzake levering van diensten van Sofia Healing Workshops.
 2.  Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien tussen alle betrokken partijen een uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst is bereikt.
 3. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
  Opdrachtnemer: Sofia Healing Workshops.
  Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die op basis van een overeenkomst diensten afneemt van Sofia Healing Workshops.
 4. Indien een of meer van de bepalingen van de onderhavige Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk door een bevoegde rechter nietig worden verklaard tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

Artikel 2. Totstandkoming overeenkomst

1. Sofia Healing Workshops is gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten indien de Opdrachtgever op haar verzoek geen zekerheid stelt voor betalings- en overige verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst, onverminderd de gehoudenheid van de Opdrachtgever reeds door Sofia Healing Workshops verrichtte werkzaamheden en gemaakte kosten te vergoeden.

Artikel 3. Tarieven

 1. De Opdrachtgever wordt geacht de door Sofia Healing Workshops gehanteerde tarieven te kennen en daarmee akkoord te gaan.
 2. Betaling dient vooraf online te gebeuren voor de start van de lessenreeks. Indien de Opdrachtgever niet in staat is contant te betalen, dient de betaling alsnog te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum.
 3. Sofia Healing Workshops is gerechtigd na totstandkoming van de overeenkomst optredende wijzigingen in de kostprijs van de door Opdrachtgever verschuldigde prestatie(s), ten gevolge van verhoogde arbeids- en materiaalkosten, sociale lasten, heffingen van overheidswege, valutakoersen en verdere hier niet genoemde onvoorziene omstandigheden aan Opdrachtgever door te berekenen, voor zover dit redelijk kan worden geacht.
 4. Klachten betreffende de facturen en factuurprijzen dienen schriftelijk te worden ingediend en dienen binnen acht dagen na factuurdatum te zijn ontvangen door Sofia Healing Workshops bij gebreke waarvan klachten ter zake niet meer worden aanvaard en de Opdrachtgever geacht wordt met de inhoud van de factuur te hebben ingestemd. De verplichting tot betaling wordt niet opgeschort door het indienen van een klacht.
 5. Als de betaling op verzoek of door toedoen van de Opdrachtgever wordt uitgesteld of vertraagd, is Sofia Healing Workshops gerechtigd om voor iedere maand of gedeelte daarvan een rentevergoeding in rekening te brengen, overeenkomstig de op dat moment geldende wettelijke rente en te rekenen over het door de Opdrachtgever verschuldigde factuurbedrag.
 6. Alle incassokosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, zijn voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen daarbij tenminste 15% van het met inbegrip van voornoemde wettelijke rente door de Opdrachtgever verschuldigde bedrag.
 7. Bij de bestelling van diensten geldt een afnameverplichting voor de Opdrachtgever van alle bestelde diensten.

Artikel 4. Aansprakelijkheid

 1. Sofia Healing Workshops is niet aansprakelijk voor eventuele onverwachte bijwerkingen van de behandeling waarvan alvorens de behandeling te starten niet afdoende reden was om aan te nemen dat deze bijwerkingen zouden kunnen optreden.
 2. Sofia Healing Workshops is tevens niet aansprakelijk voor het uitblijven van het beoogde effect tijdens of na een behandeling.
 3. Bij de uitvoering van de dienstverlening van Sofia Healing Workshops is sprake van een inspanningsverplichting.
 4. De opdrachtgever is ten alle tijden verantwoordelijk voor zijn eigen proces en de eventuele veranderingen die dit in zijn leven kunnen geven.

Artikel 5. Geheimhouding

 1. Sofia Healing Workshops is verplicht tot geheimhouding tegenover derden van alle vertrouwelijke informatie die hij in het kader van de Overeenkomst van Opdrachtgever of uit andere bron heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door Opdrachtgever is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Sofia Healing Workshops draagt er zorg voor dat deze verplichting ook wordt opgelegd aan eventuele werknemers of derden die door hem bij een opdracht worden ingeschakeld.
 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Sofia Healing Workshops gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Sofia Healing Workshops zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Sofia Healing Workshops niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de opdracht op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.